Category Hierarchy

मंडीधनौरा:पुलिसअधीक्षकविपिनताडानेकहात्योहारोंकोशांतिवभाईचारापूर्णमाहौलमेंमनाए।किसीभीनईपरंपराकीशुरूआतसेबचें।वहथानापरिसरमेंअमनकमेटीकीबैठककोसंबोधितकररहेथे।

कहादीपावली,धनतेरस,भाईदूज,गोवर्धनआदित्योहारहैं।इनत्योहारोंकोशांतिवभाईचारापूर्णमाहौलमेंमनाएं।किसीनईपरम्पराकीशुरूआतसेबचनेकीताकीदकी।पुलिसकोछोटीसेछोटीघटनाओंकोगंभीरतासेलेकरआरोपितोंकेविरुद्धसख्तीसेपेशआनेकेनिर्देशदिए।

इसदौरानकुछलोगोंनेक्षेत्रमेंअवैधरूपसेहोरहीशराबकीखरीदफरोख्तहोनेकीशिकायतकीवइससेफिजाबिगड़नेकीआशंकाजताई।इससंबंधमेंथानाप्रभारीनिरीक्षककोआवश्यकनिर्देशदिए।यहांचौकीप्रभारीसतेन्द्रकुमार,असलमचौधरी,भूराज¨सहउर्फगुड्डू,भाकियूजिलाध्यक्षडूंगर¨सहआदिमौजूदथे।वहींदूसरीतरफएसपीनेसमाधानदिवसमेंभीशिकायतेंसुनीं।इसमौकेपरकुलतीनशिकायतेंदर्जकराईगई।थानाप्रभारीनिरीक्षकअर¨वदमोहनशर्माआदिमौजूदथे।