Category Hierarchy

जासं,जमशेदपुर:टाटावर्कर्सयूनियनचुनावमेंसोमवारकोविपक्षसेअध्यक्षपदकेउम्मीदवारलाइमप्लांटसेसंजीवउर्फटुन्नूचौधरीसहितसातउम्मीदवारनिर्विरोधनिर्वाचितहुए।वहीं,रविवारकोनिर्विरोधनिर्वाचितश्यामसुंदरगोपतकनीकीकारणोंसेअबचुनावलड़ेंगे।

यूनियनचुनावकोलेकरसोमवारशामसाढ़ेपांचबजेनामांकनकीप्रक्रियापूरीहोनेकेबादनिर्विरोधनिर्वाचितउम्मीदवारोंकीसूचीजारीकीगई।वहीं,फील्डमेंटनेंसइलेक्ट्रिकल,क्रेनग्रुप-2,निर्वाचनक्षेत्रसंख्या137सेरविवारकोनिर्विरोधनिर्वाचितश्यामसुंदरगोपकोअबचुनावलड़नाहोगा।उनकेप्रतिद्वंद्वीमंजीतकुमारनेइसीनिर्वाचनक्षेत्रसेनामांकनपत्रलियालेकिनविभागीयभूलसेउनकानामांकनपत्रक्रेनऑपरेटर-1निर्वाचनक्षेत्रसंख्या136मेंदर्जकरदियागयाथा।ऐसेमेंसोमवारकोनिर्वाचनपदाधिकारीसंतोषकुमारसिंहनेश्यामसुंदरगोपकानिर्विरोधनिर्वाचनकोरदकरतेहुएउन्हेंचुनावलड़नेवालेउम्मीदवारोंकीसूचीमेंडालदियाहै।

विपक्षसेअध्यक्षपदकेउम्मीदवारसंजीवउर्फटुन्नूचौधरीनेअपनेखिलाफचुनावलड़नेवालेउम्मीदवारकोडरा-धमकाकरनामांकनभरनेनहींदिया।नहींतोउनकेखिलाफभीएकउम्मीदवारनेनामांकनपत्रखरीदाथा।कर्मचारीसमझसकतेहैंकिविपक्षकिसतरहकीराजनीतिकररहेहैं।

-नितेशराज,सहायकसचिव,

हमारेविभागसेकुलपांचउम्मीदवारोंनेनामांकनपत्रखरीदाथा।लेकिनलाइमप्लांटकेकर्मचारियोंनेएकमतसेनिर्णयलेतेहुएमेरेबैचमैटअरुणकुमारसिंहसहितनदीमखानऔरअनिमेशसिंहनेहमारेसमर्थनमेंअपनानामांकननहींभरा।छोटेभाईनितेशकाबयानबेबुनियादहै।

-संजीवउर्फटुन्नूचौधरी,विपक्षसेअध्यक्षपदकेउम्मीदवार

सोमवारकोयेहुएनिर्विरोध

लाइमप्लांटआईएमवमैकेनिकल:निर्वाचनक्षेत्रसंख्या103:संजीवउर्फटुन्नूचौधरीवप्रदीपधीरजखालको।

फ्यूलमैनेजमेंट:निर्वाचनक्षेत्रसंख्या134:प्रवीणकुमारचौधरी।

स्पेयरमैन्युफैक्चरिगडिपार्टमेंट:निर्वाचनक्षेत्रसंख्या149:प्रदीपकुमारवमनोजकुमार।

सीआरएमबारा:निर्वाचनक्षेत्रसंख्या152:अजयकुमारचौधरी।

ट्यूबडिविजन:निर्वाचनक्षेत्रसंख्या160:राजेशरंजनसिंह।