Category Hierarchy

मधेपुरा।प्रखंडअंतर्गतनरदहपंचायतकेनयाटोलास्थितपुरानेपंचायतभवनपरिसरमेंवर्षोसेलंबितअतिरिक्तप्राथमिकस्वास्थ्यकेंद्रकाउद्घाटनएसडीएमएसजेडहसननेकिया।इसअवसरपरग्रामीणोंकीजांचकरदवाईदीगई।

कार्यक्रमकोसंबोधितकरतेहुएएसडीएमनेकहाकिस्वास्थ्यविभागप्रत्येकगांववपंचायतकेलोगोंतकस्वास्थ्यसेवापहुंचानेकेलिएप्रयासरतहै।अतिरिक्तप्राथमिकस्वास्थ्यकेंद्रशुरूहोनेसेइसक्षेत्रमेंलोगोंकोआसानीसेस्वास्थ्यसुविधाउपलब्धहोपाएगी।वहींप्रभारीचिकित्सापदाधिकारीडॉ.विनयकृष्णप्रसादनेकहाकिलोगोंकोस्वास्थ्यसुविधामुहैयाकरानेकेलिएस्वास्थ्यकेंद्रमेंचिकित्सकडॉ.सुभाषकुमारसिंहवएएनएमगीताकुमारीकोपदस्थापितकियागया।यहांपांचवर्षतककेबच्चोंकोनियमितटीकाकरणएवंप्राथमिकीउपचारकीसुविधाप्रदानकीजाएगी।

स्वास्थ्यप्रबंधकअरुणकुमारनेबतायाकियहांपदस्थापितचिकित्सकसप्ताहमेंदोदिनरविवारऔरगुरुवारकोनियमितरूपसेअपनीसेवाप्रदानकरेंगे।कार्यक्रमकीअध्यक्षतामुखियानीलमकुमारीनेकीऔरसंचालनपंचायतजदयूअध्यक्षडॉ.चंद्रशेखरसाहनेकिया।वहींअतिथियोंकोव्यापारमंडलअध्यक्षसहपैक्सअध्यखअमितकुमारलालनेअंगवस्त्रएवंबुकेदेकरस्वागतकिया।मौकेपरसीओरामअवतारयादव,थानाध्यक्षसुबोधयादव,कुरसंडीमुखियारजनीशकुमारउर्फबबलूयादव,पंससकमलकिशोरयादव,सपरदहपैक्सअध्यक्षपिटूयादव,मुखियाप्रतिनिधिसौरवकुमार,सरपंचप्रतिनिधिअशोकमेहता,पंससप्रतिनिधिविलाशसाह,उपसरपंचप्रतिनिधिमु.शमसाद,मनोजकुमारसिंह,प्रभाषचौधरी,आदिमौजूदथे।