Category Hierarchy

संवादसूत्र,सतगावां(कोडरमा):सतगावांथानाक्षेत्रकेझांझिडीहमोड़केसमीपरविवारकोसवारीगाड़ीबीआर53-4123पलटजानेसेदर्जनभरलोगघायलहोगए,जिसेआननफाननमेंसामुदायिकस्वास्थ्यकेंद्रसतगावांलायागया।यहांसेगंभीररूपसेघायलोंकोप्राथमिकउपचारकेबादकोडरमाजिलाअस्पतलारेफरकियागया।घायलोंमेंसतगावांथानाक्षेत्रकेरजघट्टीनिवासीचंदनभुइयां(10),पिताकुलेश्वरभुइयां,कुलेश्वरभुइयां(50),पितासोहरमुसहर,सुरेंद्रमुसहर(32),पितालालोमुसहर,महथाडीहनिवासीचरकुभुइयां(50),पिताछोटूभुइयां,गोविदपुरथानाक्षेत्रकेबुधवारानिवासीप्रेमनभुइयां(45),पिताशूकरमांझी,गावांथानाक्षेत्रकेबिरनेनिवासीटुनटुनकुमार(13),पितादासोंमुसहरकोप्राथमिकउपचारकेबादसामुदायिकस्वास्थ्यकेंद्रसतगावांसेस्थितिगंभीरदेखतेहुएकोडरमारेफरकियागया।वहींअन्यघायलोंकोग्रामीणचिकित्सककेद्वाराप्राथमिकउपचारकरायागया।बतायाजाताहैकिसतगावांथानाक्षेत्रकेरजघट्टीसेतिलकदेनेकेलियेसवारीगाड़ीपरतीसरीथानाक्षेत्रकेपलमरूवाजारहाथाकिसतगावांथानाक्षेत्रकेझांझिडीहमोड़केसमीपसाइकिलसेजारहीएकछात्राकोबचानेकेक्रममेंसवारीगाड़ीपलटगई।छात्राखुट्टासेट्यूशनकरइसीदिशामेंजारहीथीऔरअचानकझांझीडीहमोड़कीओरमुड़गईजिसेबचानेकेचक्करमेंयहहादसाहोगया।घटनामेंछात्रापुरीतरहसेसुरक्षितहै।