Category Hierarchy

संवादसहयोगी,सोलन:शिशुरोगविशेषज्ञडा.धर्मेद्रनेकहाकिशिशुकीसुरक्षाकेलिएमाताओंकोसजगरहनेकीआवश्यकताहै।नवजातशिशुकीत्वचावप्रतिरक्षातंत्रसंवेदनशीलहोताहै।शिशुकापीठकेबलसोनासबसेसुरक्षितमानाजाताहै।बच्चेकोइसस्थितिमेंनींदअच्छीआतीहै।उन्होंनेकहाकिनवजातशिशुओंकीस्वास्थ्यजांचकेलिएजिलास्तरपरस्पेशलन्यूबोर्नकेयरयूनिट,प्राथमिकस्वास्थ्यकेंद्रस्तरपरन्यूबोर्नकेयरकॉर्नरऔरखंडस्तरपरन्यूबोर्नस्टेबिलाइजेशनयूनिटस्थापितकिएगएहैं।

स्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणविभागसोलननेराष्ट्रीयनवजातशिशुजागरूकतासप्ताहकेअंतर्गतएककार्यशालाकाआयोजनकियागया।इसमेंस्वास्थ्यकार्यकत्र्ताओं,आशाकार्यकत्र्ताओंवमहिलाओंकोनवजातशिशुकीसुरक्षाऔरउनकीदेखभालकीजानकारीदी।राष्ट्रीयनवजातशिशुजागरूकतासप्ताह15से21नवंबरतकआयोजितकियाजारहाहै।सीएमओसोलनडा.राजनउप्पलनेकार्यशालामेंकहाकिनवजातशिशुओंमेंबीमारीकेजोखिमकोकमकरने,उनकेसंतुलितशारीरिकविकासकेलिएदेखभालकीसंपूर्णजानकारीकीआवश्यकताहोतीहै।जन्मकेसमयनवजातकीमूलभूतजरूरतमांकासाथ,सामान्यश्वासवमांकादूधहोताहै।इससेनवजातकोसंक्रमणसेबचायाजासकताहै।इसअवसरपरक्षेत्रीयअस्पतालसोलनकेएमएसडा.एनकेगुप्ता,डा.मुक्तारस्तोगी,डा.पूनम,बीसीसीसमन्वयकराधाचौहान,किशोरस्वास्थ्यपरामर्शदाताममता,आहारविशेषज्ञप्रेरणाउपस्थितरहीं।

किसानों-बागवानोंकोदीयोजनाओंकीजानकारी

संवादसूत्र,दाड़लाघाट:ग्रामपंचायतसूरजपुरकेगांवबाननमेंवीरवारकोकृषिऔरउद्यानविभागनेजागरूकताशिविरकाआयोजनकिया।उद्यानप्रसारअधिकारीप्रकाशचंदशैलऔरकृषिप्रसारअधिकारीमानसिंहनेकिसानों-बागवानोंकोविभागोंकीओरसेचलाईजारहीयोजनाओंकीजानकारीदी।उद्यानप्रसारअधिकारीनेएचपीशिवाप्रोजेक्टकेबारेमेंबताया।किसानोंकोबतायागयाकिआनेवालेसमयमेंगांवमेंउद्यानस्थापितहोंगे,जिनसेयुवाओंकेलिएघरद्वारपरहीरोजगारकेऔरअधिकअवसरोंकासृजनहोगा।शिविरमेंमौजूदकिसानोंकोमुफ्तचारेकेबीजभीउपलब्धकरवाएगए।इसदौरानपंचायतउपप्रधानभगतरामशर्माभीमौजूदरहे।