Category Hierarchy

संवादसूत्र,बरनाला:जिलेकेविभिन्नथानोंमें(क‌र्फ्यू)केचलतेडीसीकेनिर्देशोंवधारा144कीउल्लंघनाकरनेपरपांचलोगोंकेखिलाफकेसदर्जकियाहै।थानासिटीबरनालाकेसहायकथानेदारगुरदीपसिंहनेसुखविदरसिंहनिवासीतपावजगसीरसिंहनिवासीराईयाथानाफूल,थानासिटी-2केसहायकथानेदारबलदेवसिंहनेराजिदरसिंहउर्फराजूनिवासीबरनाला,थानासिटीबरनालाकेसहायकथानेदारज्ञानसिंहनेबलजीतसिंहनिवासीबरनालावथानासिटी-2केसहायकथानेदारसुखविदरसिंहनेगुरप्रीतसिंहउर्फगुरीनिवासीबरनालाकेखिलाफकेसदर्जकिया।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!