Category Hierarchy

जागरणटीम,उन्नाव:कृषिसुधारकीदिशामेंसरकारकेअध्यादेशोंकेविरोधमेंभारतीयकिसानयूनियनटिकैतगुटनेताओंनेशुक्रवारकोसड़कोंपरआकरधरनाप्रदर्शनकिया।दहीचौकीपुरवामोड़केमुख्यमार्गपरकिसानोंकाधरनावाहनसवारोंकेलिएदुश्वारियोंकाकारणबना।यातायातकोसुचारूकरनेकेलिएपुलिसकोकड़ीमशक्कतकरनीपड़ी।सीओसिटीगौरवत्रिपाठीइसदौरानमौजूदरहे।करीबएकघंटेतकयातायातबाधितरहाथा।किसानोंकोजैसे-तैसेसमझातेहुएउनकाधरनाखत्मकराया।जामकेहालातउन्नाव-हरदोईमुख्यमार्गसहितबांगरमऊकेमुख्यमार्गोंपरदेखनेकोमिला।

भारतीयकिसानयूनियनकेजिलाध्यक्षडॉ.शैलेंद्रप्रतापसिंहयादवनेबतायाकिकिसानोंकीसमस्याकोदूरनकरतेहुएसरकारउनकीपरेशानीकोऔरबढ़ारहीहै।कृषिसुधारकीदिशामेंजोकदमउठाएजारहेहैंउसेवापसलियाजानाचाहिए।अतिरिक्तमजिस्ट्रेटनन्हकूप्रसादकोकिसानयूनियननेप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकोसंबोधितज्ञापनदिया।उधर,किसानोंकेसड़कपरआनेकीसूचनासेपहुंचीपुलिसनेजैसे-तैसेसभीकोवहांसेखदेड़नेकेलिएसख्तीभीकी।शांतिव्यवस्थाबनाएजानेकीअपीलकिसानोंकेसाथयूनियनकेपदाधिकारियोंसेकी।सफीपुरमेंभारतीयकिसानयूनियनकेमंडलउपाध्यक्षरामसजीवनकुशवाहाकेनेतृत्वमेंसंगठनपदाधिकारियोंतथाकार्यकर्ताओंनेहरदोई-उन्नावमुख्यमार्गपरप्रदर्शनकिया।सड़कमार्गबाधितहोनेसेवाहनसवारोंकोपरेशानीहुई।पुलिसकेसमझानेपरकिसानशांतहुए।यूनियननेएसडीएमसत्यप्रियसिंहकोज्ञापनदिया।बांगरमऊवमौरावांसहितकईअन्यतहसीलोंपरकिसानोंकामिलाजुलाप्रदर्शनरहा।