Category Hierarchy

संवादसूत्र,जंदाहा:

तिरहुतप्रक्षेत्रकेपुलिसमहानिरीक्षकगणेशकुमारनेशनिवारकोजंदाहाथानाकानिरीक्षणकिया।शनिवारकोकरीब11बजेआइजीजंदाहाथानापरपहुंचे।जंदाहाथानापरपहुंचतेहीसर्वप्रथमपुलिसमैनुअलकेअनुसारउन्होंनेपरेडकीसलामीली।तत्पश्चातथानाकानिरीक्षणकिया।करीबतीनघंटेतकआइजीनेजंदाहाथानाकागहननिरीक्षणकिया।इसदौरानउन्होंनेथानादैनिकीकेअलावाप्रथमइत्तलारिपोर्टपंजीकेअलावाथानासेसंबंधितसभीप्रकारकेकागजातोंएवंसंचिकाओंकाकोखंगाला।इसदौरानआइजीनेसंबंधितपुलिसअधिकारियोंकोआवश्यकदिशा-निर्देशदिया।आइजीनेइसदौरानजंदाहाथानामेंतैनातहवलदारोंकोबुलाकरथानामेंतैनातबलोंकीअद्यतनजानकारीलीतथाआवश्यकदिशा-निर्देशदिया।

आइजीनेइसदौरानजंदाहाथानामेंतैनातथानाध्यक्षसहपुलिसनिरीक्षककेअलावासभीअवरनिरीक्षक,सहायकअवरनिरीक्षकअपरथानाध्यक्ष,अनुसंधानप्रभारीएवंविधि-व्यवस्थाप्रभारीएवंसिरिस्ताप्रभारीसेअपराधनियंत्रणएवंविधि-व्यवस्थातथाअनुसंधानसेसंबंधितविस्तृतजानकारीली।आइजीनेअपराधनियंत्रणएवंविधि-व्यवस्थासंधारणकोलेकरकईप्रकारकेदिशानिर्देशदिए।जंदाहाथानामेंतैनातविभिन्नमामलोंकेअनुसंधानकर्ताओंकेमामलोंकागहनसमीक्षाकरतेहुएअनुसंधानमेंतेजीलानेएवंनिष्पक्षतथापारदर्शीतरीकेसेमामलेकाअनुसंधानकरनेकानिर्देशदियाताकिपीड़ितोंकोसमयसेन्यायमिलसके।आइजीनेथानाध्यक्षकोकिसीप्रकारकेआवेदनपरत्वरितकार्रवाईकरनेएवंआवश्यकतानुसारअतिशीघ्रप्राथमिकीदर्जकरकार्यवाईकरनेकानिर्देशदिया।

करीबतीनघंटेतककांडोंकीगहनसमीक्षाकेपश्चातआइजीनेजंदाहाथानामेंतैनातपुलिसपदाधिकारियोंकेसाथबैठककरसामूहिकरूपसेअपराधनियंत्रणएवंविधि-व्यवस्थासंधारणकोलेकरजहांकईप्रकारकेटिप्सदिएवहीं,अनुसंधानमेंतेजीलानेकानिर्देशदिया।निरीक्षणकेदौरानआइजीकाफोकसअपराधनियंत्रणएवंविधि-व्यवस्थासंधारणपररहा।इसअवसरपरअनुमंडलपुलिसपदाधिकारीमहुआनुरूलहक,अंचलपुलिसनिरीक्षकजंदाहामनोजकुमारसिंह,जंदाहाथानाध्यक्षसहपुलिसनिरीक्षकअजयकुमार,अवरनिरीक्षकविनयकुमार,अवरनिरीक्षकजयरामतिवारी,अवरनिरीक्षकविजेंद्रप्रसादराय,अवरनिरीक्षकसहदेवपासवान,सहायकअवरनिरीक्षकहकीमुद्दीनखान,सहायकअवरनिरीक्षकधर्मेंद्रकुमार,सहायकअवरनिरीक्षकयोगेंद्रप्रसादसिंह,समेतजंदाहाथानामेंतैनातसभीपुलिसपदाधिकारीएवंपुलिसकर्मीमौजूदथे।