Category Hierarchy

मधुबनी।सूबेकेपरिवहनमंत्रीबननेकेबादपहलीबारक्षेत्रमेंआईमंत्रीशीलाकुमारीकाजगह-जगहनागरिकोंनेअभिनंदनकिया।इसीक्रममेंबेलहा-बथनाहाजीरोप्वाइंटपरमंत्रीनेपत्रकारोंकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिमुख्यमंत्रीनीतीशकुमारकेन्यायकेसाथविकासकेपथपरचलकरसमूचेबिहारकेविकासकोलेकरकृतसंकल्पितहूं।कहाकिमुख्यमंत्रीग्रामपरिवहनयोजनाकेतहतअनुसूचितजाति-जनजातिकेलोगोंकोवाहनलेनेकीअंतिमतिथिकोबढ़ाकरदिसंबर2021करदियागयाहै।इसयोजनाकालाभप्रत्येकपंचायतकेलोगउठासकतेहैं।पत्रकारोंद्वाराक्षेत्रकीसमस्याकेसंबंधमेंपूछेप्रश्नकेउत्तरमेंकहाकिफुलपरासएवंघोघरडीहामेंस्थायीबसपड़ावप्राथमिकतामेंशामिलहै।कहाकिघोघरडीहाप्रखंडक्षेत्रमेंअंतरराज्यीयबसअड्डाकोलेकरसकारात्मकपहलकरूंगी।जोक्षेत्रकेलोगोंकेलिएरोजगारोन्मुखीहोगा।मंत्रीनेकहाकिमंत्रीबननातभीसफलीभूतहोगाजबक्षेत्रकेआमजनोंकेचेहरेपरमुस्कानहोगी।धन्यवादयात्राकेक्रममेंबेलहागांवमेंमुखियाउमानाथमंडलकेआवासपरआयोजितअभिनंदनसमारोहमेंजावेदअनवर,प्रखंडजदयूअध्यक्षधर्मेन्द्रकुमारमंडल,पूर्वमुख्यपार्षदशंकरझा,रामकुमारमंडल,राजेंद्रप्रसादमंडल,चुल्हाईकामत,मंगनुसिंह,संजयमंडल,कन्हैयाझा,बच्चाझा,रंजीतरंजन,संतोषराज,पप्पूकुमार,पूर्वमुखियामुन्नीकुमारीसहितकाफीसंख्यामेंजदयूकेनेतावकार्यकर्ताउपस्थितथे।धन्यवादयात्राकेक्रममेंमंत्रीशीलामंडलनेपूर्वमुखियास्व.विक्रमलालरायएवंस्व.रामेश्वरमंडल,ठकाईपासवान,भोलामंडल,रामगुलाममंडल,सरपंचशांतिदेवी,रामविनयकामत,चतरापट्टीमेंकिशोरीमंडल,शहीदउदयराय,सखुआमेंफौजीसियारामसाह,मझौरामेंपूर्वमुखियारामसागरसाहपूर्वसरपंचठकाईमंडलकेचित्रपरमाल्यार्पणकरश्रद्धासुमनअर्पितकिया।