Category Hierarchy

शामली,जेएनएन।आदर्शमंडीक्षेत्रकेगांवमुंडेटकलांमेंवर्ष2016मेंहुएहत्याकांडमेंफरारचलरहे15हजारकेइनामीआरोपितकोपुलिसनेबुधवारकोगिरफ्तारकरलिया।आरोपितअपनेपरिजनोंसेमिलनेआयाथा।इसहत्याकांडमेंएकमहिलाआरोपितकोपुलिसपहलेहीजेलभेजचुकीहै।

थानाआदर्शमंडीप्रभारीकर्मवीरसिंहनेबतायाकि21मई2016कोप्रमोदपुत्ररामकिशननिवासीग्राममुंडेटकलां,थानाआदर्शमण्डीशामलीनेसूचनादीथीकिउसकेभतीजेराजूपुत्रविनोदकीहत्याउसकीपत्नीरुपानेसाढूमुंशीपुत्रभूषणनिवासीग्रामबिडौली,थानाझिझानाकेसाथमिलकरकरदीहै।सूचनाकेआधारपरथानाआदर्शमण्डीपररुपाआदिकेखिलाफपंजीकृतकियागयाथा।जिसमेनामजदआरोपितरुपापत्नीराजूको24मई2016कोगिरफ्तारकरजेलभेजदियागयाथा,जबकिआरोपितमुंशीकीगिरफ्तारीकेलियेपुलिसद्वाराप्रयासकिएजारहेथे।बावजूदउसेगिरफ्तारनहींकियाजासकाथा।गिरफ्तारीसेबचनेकेलियेआरोपितमुंशीघरछोडकरभूमिगतहोगया।12अप्रैल2017कोआरोपितकेखिलाफफरारीकेमामलेमेंआरोप-पत्रन्यायालयमेंदाखिलकरायागयाथा।इसकेबादउसकीगिरफ्तारीपर15हजाररुपयेकाइनामघोषितकियागया।उसेबुधवारकोघरजातेसमयपकड़ागया।उसनेपूछताछमेंबतायाकिवहशुगरमिलशामलीमेंवेल्डिगकाकार्यकरताथा,कामसेघरलौटतेसमयकभी-कभीवहराजूकेघररुकजाताथा।राजूकीहत्याकरनेकेबादवहवउसकीसालीरुपाफरारहोगयेथे।बादमेंरुपाकोपुलिसनेगिरफ्तारकरजेलभेजदियाथा,लेकिनवहअपनाघरछोड़करबंगरु,जिलाजयपुर,राजस्थानमेंएकप्राइवेटफैक्ट्रीमेंनौकरीकरनेलगाऔरवहींरहनेलगाथा।यदा-कदाचोरीछिपेघरआकरमांबापसेमिलकरचलाजाताथा।आजउसेगांवजातेसमयगिरफ्तारकरलियागया।थानाप्रभारीनेबतायाकिआरोपितकाचालानकरदियागयाहै।