Category Hierarchy

सुपौल।प्रखंडमुख्यालयस्थितप्राथमिकस्वास्थ्यकेंद्रमेंशुक्रवारकोपीएचसीप्रभारीडॉ.अखिलेशकुमारकीअध्यक्षतामेंरोगीकल्याणसमितिकीबैठकहुई।

बैठककेदौरानसमितिसदस्योंनेप्रसवकक्षकेकराएगएमरम्मतकानिरीक्षणकिया।वहींप्रभारीचिकित्सापदाधिकारीनेबतायाकिप्रखंडक्षेत्रकेस्वास्थ्यउपकेंद्रचौहट्टा,स्वास्थ्यकेंद्रसिगियावनएवंस्वास्थ्यउपकेंद्रसुखासनकोहेल्पवेलनेससेंटरमेंपरिवर्तनकरनेकेलिएभारतसरकारकेद्वारादिएगए21लाखरुपएआवंटितकियागयाथा।जिससेभवनकीमरम्मतकेलिएबनेप्राक्कलनकेबादशेषबचीराशिसेसामग्रीकाक्रयकियागया।समितिकेसदस्योंनेनाराजगीव्यक्तकरतेहुएकहाकिभोजनमेंपूर्णरूपसेसुधारनहींहुआहै।इसलिएइसमेंसुधारकीआवश्यकताहै।जिसकेलिएसंबंधितएजेंसीकोलिखाजाए।ताकिभोजनमेंसुधारहोसके।प्राथमिकस्वास्थ्यकेंद्रमेंमात्रएकएमबीबीएसएवंएकआयुषचिकित्सकपदस्थापितहैं।बाकीअन्यजगहनियुक्तचिकित्सकसेअस्पतालमेंकामलियाजाताहै।इसलिएअस्पतालमेंपांचऔरचिकित्सककीआवश्यकताहै।जिसकेलिएविभागकोलिखाजाए।एकवर्षपूर्वदंतचिकित्सककीयहांपदस्थापनाहुईथीपरवेयोगदानकेबादसेगायबहैं।ऐसीपरिस्थितिमेंअस्पतालकोचलानेमेंकठिनाईहोरहीहै।इसकेलिएविभागकोलिखेजानेकीजरूरतहै।बैठकमेंअस्पतालकेपुरानेदोशौचालयकीमरम्मतकीस्वीकृतिदीगई।अस्पतालपरिसरमेंकराएगएनालाकाभुगतानप्रधानमंत्रीआयुष्मानभारतयोजनाकीराशिसेकरवानेकीसहमतिदीगई।इसकेअलावाअन्यसमस्याओंपरभीविमर्शहुआ।

बैठकमेंप्रखंडप्रमुखविजयकुमारयादव,डॉ.रामदेवशर्मा,रोगीकल्याणसमितिकेसदस्यसत्यदेवप्रसादयादव,मु.निजामुद्दीन,भागेश्वरकामत,सत्यदेवचौधरी,संगीतलालयादवसमेतअन्यमौजूदथे।